19 grudzień 2018, imieniny obchodzą: Dariusz, Urban, Gabriela

Ważne linki

Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym

Fundusze europejskie
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Program Infrastruktura i Środowisko
http://www.pois.gov.pl/

Program Kapitał Ludzki
 
http://www.efs.gov.pl/

Program Innowacyjna Gospodarka 
http://www.poig.gov.pl/

Program Rozwój Polski Wschodniej 
http://www.polskawschodnia.gov.pl/

Program Pomoc Techniczna

http://www.popt.gov.pl/

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

http://www.ewt.gov.pl/

Fundusz Spójności
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://www.parp.gov.pl

Perspektywa finansowa UE 2004-2006

Fundusze strukturalne
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
http://www.zporr.gov.pl/

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
http://www.efs.gov.pl/

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

http://www.minrol.gov.pl

Sektorowy Program Operacyjny Transport
http://www.spot.gov.pl/

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

http://www.popt.gov.pl/

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://www.eog.gov.pl/

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG
http://www.interreg.gov.pl

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
http://www.equal.gov.pl


Oficjalne serwisy Unii Europejskiej


Unia Europejska Online
http://europa.eu.int/

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
http://ec.europa.eu/polska

Komitet Regionów
http://www.cor.eu.int/

Europejski Bank Inwestycyjny
http://www.eib.org/

Komitet Ekonomiczno-Społeczny
http://www.ces.eu.int/

Eurostat
http://europa.eu.int/comm/eurostat/


Administracja rządowa w Polsce

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

http://www.kprm.gov.pl/

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
http://mac.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.mnisw.gov.pl

Ministerstwo Finansów
http://www.mf.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki
http://www.mg.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl 

Ministerstwo Infrastruktury
http://www.mi.gov.pl/

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http://www.mkidn.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
http://www.mon.gov.pl/

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
http://www.mrr.gov.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa
http://www.msp.gov.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki
http://www.msport.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości
http://www.ms.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
http://www.msw.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
http://www.msz.gov.pl

Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.pl


Urzędy Marszałkowskie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
http://www.umwd.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
http://www.lubelskie.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
http://www.lubuskie.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
http://www.lodzkie.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
http://www.malopolskie.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
http://www.mazovia.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
http://www.umwo.opole.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
http://www.podkarpackie.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
http://www.wrotapodlasia.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
http://www.woj-pomorskie.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
http://www.silesia-region.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
http://www.sejmik.kielce.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
http://www.wielkopolska.mw.gov.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
http://www.wm.24.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
http://www.um-zachodniopomorskie.pl/


Urzędy Wojewódzkie


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
http://www.duw.pl/

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
http://www.uwoj.bydgoszcz.pl/

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
http://www.uw.lublin.pl/

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
http://www.wojewodalubuski.pl/

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
http://www.uw.lodz.pl/

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
http://www.malopolska.uw.gov.pl/

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
http://www.mazowsze.uw.gov.pl/

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
http://http://www.opole.uw.gov.pl/

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
http://www.uw.rzeszow.pl/

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
http://www.bialystok.uw.gov.pl/

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
http://www.uw.gda.pl/

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

http://www.katowice.uw.gov.pl/

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
http://www.kielce.uw.gov.pl/

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
http://www.uw.olsztyn.pl/

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
http://www.poznan.uw.gov.pl/

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
http://www.szczecin.uw.gov.pl/


Inne przydatne strony

Newsletter o Polityce regionalnej

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_pl.htm

Polityka regionalna w Polsce:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm

Prosty przewodnik po eurożargonie
http://europa.eu/abc/eurojargon/index_pl.htm

Informator adresowy urzędników instytucji europejskich - IDEA
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=pl


Inicjatywy Wspólnoty

Inicjatywa JEREMIE
(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) jest wspólnym przedsięwzięciem KE i Grupy EBI służącym ułatwieniu dostępu do kapitału dla mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw. JEREMIE stanowi schemat wdrażania środków strukturalnych, wychodzący poza system dotacji i zakładający wsparcie działań wykorzystujących instrumenty inżynierii finansowej, zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006. Wartością dodaną w ramach inicjatywy JEREMIE jest możliwość wykorzystania środków strukturalnych do wzmocnienia rynkowych, odnawialnych instrumentów finansowych służących  wsparciu MŚP, możliwość elastycznego doboru instrumentarium zależnie od potrzeb regionalnych bądź krajowych, uniknięcie stosowania zasady „n+2/n+3”, dostęp do wiedzy i doświadczenia Grupy EBI, jak również możliwość przyciągnięcia dodatkowych środków pochodzących z sektora prywatnego, zasobów Grupy EBI oraz innych międzynarodowych instytucji finansowych. Inicjatywa JEREMIE stanowi ważny element dla poprawy warunków funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w państwach członkowskich UE. Polska jest zainteresowana prowadzeniem działań w powyższym zakresie i nie wyklucza wykorzystania możliwości oferowanych w ramach inicjatywy JEREMIE w obszarach, w których występują największe luki w dostępie do finansowania dla MŚP.

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm
http://www.eif.org/jeremie/

Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas) jest wspólnym przedsięwzięciem KE, EBI oraz Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), mającym na celu wspieranie inwestycji służących zapewnieniu zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich. Inicjatywa JESSICA przewiduje stworzenie specjalnych funduszy rozwoju miejskiego lub funduszy powierniczych, zasilonych środkami strukturalnymi, których zadaniem będzie wspieranie, przy pomocy instrumentów finansowych, projektów realizowanych w ramach zintegrowanych planów rozwoju miejskiego. Inicjatywa JESSICA odpowiada na potrzeby rozwojowe obszarów miejskich, mających znaczenie kluczowe dla pobudzania wzrostu w skali lokalnej, regionalnej oraz krajowej. Polska dostrzega wyzwania związane z rozwojem obszarów miejskich i z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji w tym zakresie.

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm

Inicjatywa JASPERS (Joint Assistance In Supporting Projects In European Regions) stanowi wspólne przedsięwzięcie KE, EBI oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), służące zapewnieniu wsparcia technicznego dla nowych państw członkowskich UE w przygotowaniu inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu i środowiska. Wsparcie ekspertów JASPERS będzie stanowić istotny element sprzyjający skutecznemu przygotowaniu wybranych projektów inwestycyjnych w Polsce w latach 2007-2013. W pierwszej kolejności wsparcie uzyskają projekty w sektorach, w których Polska ma dotychczas niewielkie doświadczenie, wymagające wykonania szczegółowych analiz (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i kwestii środowiskowych), a także projekty modelowe, aby wypracowane w ich ramach rozwiązania można było zastosować do innych, podobnych projektów. Dla maksymalizowania efektów działania inicjatywy JASPERS, wsparcie to będzie wykorzystane również do przygotowania wytycznych horyzontalnych, które będą miały zastosowanie zarówno dla dużych jak i mniejszych projektów.

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jaspers_en.htm

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. PARR, 2008. Wykonanie BAI