20 styczeń 2019, imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

Analizy strategiczne

PARR zajmuje się opracowaniem kompleksowych analiz strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Bada wszystkie aspekty rozwoju Państwa gminy, powiatu czy województwa na przestrzeni lat 1995-2007. Zachęcamy do corocznej aktualizacji Raportu o stanie Państwa gminy/powiatu/województwa. Dzięki temu na bieżąco będą Państwo w stanie precyzyjnie ocenić stopień zaawansowania wdrażanych przez Państwa rozwiązań.

Ponadto opublikowanie na Państwa stronie internetowej "Raportu o stanie Gminy/Powiatu/Województwa" jest doskonałym przykładem przejrzystości funkcjonowania administracji publicznej. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z aktualnym stanem rozwoju swojej gminy i porównać w stopień zamiany jakości życia na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

Agencja proponuje przeprowadzać analizy według nastepującej sprawdzonej i skutecznej metodologii:

I. Raport o stanie gminy/powiatu/województwa. Analiza i diagnoza strategiczna – lata 1995-2007.

1. Przestrzeń i środowisko

Położenie administracyjne i geograficzne

Położenie komunikacyjne

Układ osadniczy

Walory przyrodnicze

Walory kulturowe

2. Społeczeństwo

Demografia

Wiek i struktura wykształcenia mieszkańców

Gospodarstwa domowe oraz źródła ich utrzymania

Mieszkalnictwo

Struktura zatrudnienia i rynek pracy

Bezrobocie

3. Gospodarka

Rolnictwo

Przedsiębiorczość

4. Infrastruktura techniczna

Infrastruktura transportowa i komunikacyjna

Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka odpadami

Infrastruktura elektroenergetyczna i gazowa

Infrastruktura telekomunikacyjna

5. Infrastruktura społeczna

Infrastruktura edukacyjna

Infrastruktura sportowa

Infrastruktura kultury

Infrastruktura ochrona zdrowia i opieki społecznej

Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego

6. Jakość rządzenia

Analiza zdolności inwestycyjnej

Jakość kapitału społecznego w gminie

II. Analiza SWOT

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. PARR, 2008. Wykonanie BAI