20 styczeń 2019, imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości jest kluczowym i niezbędnym dokumentem aby uprawnieni wnioskodawcy mogli starać się o 500 000 zł z działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi to rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

>> Więcej na temat działania "Odnowa i rozwój wsi"


Zgodnie z instrukcją, opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Plan Odnowy Miejscowości musi zawierać następujące elementy:


1. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja.

 • położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności
 • historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na powstanie układu przestrzennego
 • określenie przestrzennej struktury miejscowości przez wskazanie:
  * dominanty przestrzennej (np. kościół usytuowany na wzgórzu, ruiny zamku)
  * otwartych przestrzeni wspólnych (np. rynek, centralny deptak, plac targowy)
  * elementów charakterystycznych dla danej miejscowości (np. typ zabudowy, detale architektoniczne, układ zagrodowy)


2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.
Należy wymienić i opisać aktualną kondycję zasobów, które mogą być wykorzystane na rzecz rozwoju miejscowości takich jak:

 • zasoby przyrodnicze (np. parki krajobrazowe, parki narodowe obszary chronionego krajobrazu)
 • dziedzictwo kulturowe (obiekty zabytkowe, obiekty o wartościach historycznych czy sentymentalnych)
 • obiekty i tereny (np. skwery, parki, ścieżki rowerowe, rynki)
 • infrastruktura społeczna (np. domy kultury, biblioteki, muzea, izby pamięci)
 • infrastruktura techniczna (np. zakłady i obiekty zapewniające dostęp do podstawowych usług dla mieszkańców w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów itp.
 • gospodarka i rolnictwo (zakłady pracy, gospodarstwa rolne, warsztaty rzemieślnicze)
 • kapitał społeczny i ludzki (organizacje działające na terenie miejscowości)

Celem jest ustalenie zasobów wyróżniających daną miejscowość i rozpoznanie potencjału jakim dysponuje.


3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości
, w której będzie realizowana operacja.
Rozdział powinien zawierać zestawienie mocnych i słabych stron miejscowości (np. cech wyróżniające miejscowość, potencjał gospodarczy, bariery). W podsumowaniu zestawienia powinno znaleźć się określenie szans rozwoju miejscowości oraz zagrożenia.


4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.
Wykazu planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną. Nie należy ograniczać się tylko tych, które kwalifikują się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Należy opisać te projekty/operacje, które zostały wskazane przez mieszkańców do realizacji w ciągu 7 lat.
Opis każdej inwestycji bądź przedsięwzięcia aktywizującego społeczność lokalną powinien zawierać:
- nazwę
- cel
- przeznaczenie
- harmonogram realizacji
- kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania


Zalecenia ogólne:

 • dokument powinien być przejrzysty i spójny
 • można zamieszczać w nim zdjęcia, mapy i inne materiały, które służą realizacji tematu

Wszystkie prawa zastrzeżone. PARR, 2008. Wykonanie BAI