20 styczeń 2019, imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

Opracowanie strategii rozwoju

Strategia Rozwoju jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest to określenie sposobu postępowania i wybór drogi rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez sformułowanie misji i docelowej wizji jednostki; wybór długookresowych celów rozwojowych zapewniających urzeczywistnienie przyjętej wizji; częścią strategii jest polityka realizacji strategicznych celów rozwojowych, określająca zasady postępowania oraz wskazująca narzędzia niezbędne do osiągnięcia przyjętych celów, w tym sposób alokacji środków kapitałowych, zaangażowania społecznego, systemu informacji. Ważnym elementem polityki są więc wyodrębnione zadania wdrożeniowe ujęte w ramach operacyjnych programów strategicznych. Reasumując, jest to dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju gminy w określonej perspektywie czasowej.

Konieczność posiadania aktualnej Strategii Rozwoju podyktowana jest nie tylko względami pragmatycznymi związanymi z jakością dobrego zarządzania, ale również wynika z uregulowań prawnych. Są one zawarte m.in. w ustawie o samorządzie gminnym czy też ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w której strategie gmin zostały zaliczone – obok strategii rozwoju kraju, strategii sektorowych oraz strategii wojewódzkich – do kluczowych dokumentów planistycznych, na podstawie, których powinna być prowadzona polityka rozwoju kraju[1]. Strategia stanowi również formalną podstawę do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie planowanych zadań ze źródeł unijnych.

Metodologia opracowywania naszyh strategii składa sie z trzech zasadniczych części:

  • wnikliwej analizy i diagnozy strategicznej, w której poddano rozważaniom główne obszary rozwoju społeczno-gospodarczego wraz z analizą SWOT,
  • wizji strategicznej, misji oraz głównych kierunków rozwoju w oparciu o specyfikę danej jednostki, a także listy szczegółowych zadań do realizacji w przyjętej perspektywie czasowej,
  • systemu realizacji, monitoringu i ewaluacji strategii, w tym ram finansowych oraz wykazu projektów kluczowych ujętych w formie załącznika jako Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI).

[1] Art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658).

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. PARR, 2008. Wykonanie BAI